JaZz

29 tekstów – auto­rem jest JaZz.

Roz­pa­kuj mnie jak
pu­dełko czekoladek,
za­nim się zep­su­je, a może to już? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lipca 2017, 04:03

Le­piej uk­ryj się, nim stra­cisz swo­je dob­ro i znik­nie to piękno. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 sierpnia 2015, 12:01

Ośmie­szyć się przed ob­cy­mi to tak jak wlać wiader­ko wo­dy do oceanu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 lutego 2015, 00:54

Nie wy­ciągaj igieł z ra­ny, bo się wyk­rwa­wisz. Zos­taw je tam, in­ni po­myślą za­nim zro­bią błąd, a in­ni przy­pomną so­bie, że te igły wbili. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lutego 2015, 22:11

Naiw­ny czy głupi ? Bez różnicy. 

myśl • 6 lutego 2015, 15:54

Cze­kając tra­cisz czas, ale cze­kasz z nadzieją że się uda. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2015, 12:31

Mil­cze­nie bo­li bar­dziej, niż słowo­tok gniewu - jed­nak oba przep­la­tają cierpienie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 listopada 2014, 17:20

Być dum­nym Posiadaczem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 października 2014, 11:12

Wy­rywając się z nieśmiałości rozsądek wgry­za się w smut­ne serce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2014, 20:52

Roz­dając ser­ce zbyt wielu ser­com, może go zab­raknąć dla sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 sierpnia 2014, 18:24
JaZz

Nie myli się ten, co nic nie robi.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

8 lipca 2017, 13:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rozpakuj mnie jak pu­dełko cze­kola­dek, za­nim [...]

8 sierpnia 2015, 12:01JaZz do­dał no­wy tek­st Lepiej uk­ryj się, nim [...]

24 lutego 2015, 00:54JaZz do­dał no­wy tek­st Ośmieszyć się przed ob­cy­mi [...]

15 lutego 2015, 22:11JaZz do­dał no­wy tek­st Nie wy­ciągaj igieł z [...]

6 lutego 2015, 15:54JaZz do­dał no­wy tek­st Naiwny czy głupi ? [...]

2 lutego 2015, 20:22krysta sko­men­to­wał tek­st Czekając tra­cisz czas, ale [...]

2 lutego 2015, 12:31JaZz do­dał no­wy tek­st Czekając tra­cisz czas, ale [...]

11 listopada 2014, 17:20JaZz do­dał no­wy tek­st Milczenie bo­li bar­dziej, niż [...]

20 października 2014, 21:19Okterka sko­men­to­wał tek­st Rozdając ser­ce zbyt wielu [...]